Nov varhany v Betlmsk kapli

Nov varhany poprv zazn?ly na Vno?nm koncertu 14. 12. 2021.

Seznam vech p?isp?vatel? je na http://varhany.cvut.cz/seznam-prispevatelu.html