Na Valn hromad? 14. 12. byli zvoleni nov ?lenov P?edsednictva

Nebo na

https://www.absolventicvut.cz/o-n%C3%A1s/#organy-spolku