?editel Kloknerova stavu docent Ji? Kolsko pohovo? o mostech, vysv?tl, pro? dolo ke z?cen Trojsk lvky a nastn problm p?edepjatch konstrukc.

Po p?ednce a diskusi bude nledovat exkurze do zkuebny.

Laborato? je akreditovna na zklad? spln?n akredita?nch kritri stanovench ?SN EN ISO/IEC 17025:2005 s p?edm?tem akreditace mechanicko-fyzikln a reologick vlastnosti stavebnch materil?, statick a dynamick zkouky stavebnch konstrukc, sou?st a prvk? v?etn? vyet?ovn dynamickch ?ink? na konstrukce v rozsahu uvedenm v P?loze k osv?d?en o akreditaci. Aktuln platn zn?n P?lohy je k dispozici na portlu ?eskho institutu pro akreditaci, o. p. s..

Z ?innosti laborato?e:

zkouen betonu a maltovch sm?s (pevnost v tlaku, tahu, ohybu, modul prunosti, mrazuvzdornost, obsah vzduchu ve sm?si, zpracovatelnost ?i objemov zm?ny)

zkouky ?erstvho betonu

zkouky kov?, ocel a beton?sk vztue

vyet?ovn jakosti lanovch prvk? a p?edpnac vztue

zkouky sva?ovan beton?sk vztue

statick zat?ovac zkouky most?

dynamick zat?ovac zkouky stavebnch konstrukc a hodnocen ?ink? vibrac stroj? na konstrukce a na ?lov?ka

zkouky elektrickch izoltor? v tahu, tlaku, ohybu a kroucen

hodnocen jakosti stavebnch hmot a prvk? na zklad? laboratornch zkouek (beton, vlknobetony, probetony, malta, kmen, d?evo, stavebn sklo, zdic prvky, zd?n t?lesa, izola?n flie ?i nt?ry)