Byznys Alumni klub ?VUT

Tm jak jsme se do technologie postupn? dostvali, jsme zjistili, e tm?? ve b? na bzi open source, ale patn? poslepovan. Rozhodli jsme se ve slepit tak, jak to m opravdu bt, vysv?tluje Adam.

Svoji firmu ve firm? po dohod? s p?vodnm zam?stnavatelem po dvou letech osamostatnili a za?ali prodvat cloudov sluby s p?idanou hodnotou.
Jako platformu si vybrali tzv. OpenStack ur?en pro cloudov sluby a virtualizaci a ?asem vybudovali dle sebe upravenou cloudovou platformu, kterou dnes nabzej t?etm stranm (tzv. IaaS infrastruktura jako sluba). Tm p?i vvoji zjistil, e cloudov prost?ed je pot?eba neustle m?nit, co ale do t doby bylo velmi nro?n. Pseck tm proto vytvo?il modely, kter pot?ebn zm?ny jednodue ud?laj a navc je dok opakovat. Firmy si pak mohou jednodue implementovat sv technologie do cloudu, ani by je musely sloit? p?izp?sobovat danmu prost?ed. Tmto zp?sobem jsme za?ali d?lat n cloud, kter dodnes nikdo jin nem, vypichuje Adam dnen p?idanou hodnotu firmy.

Firm? pak v cest? do sv?ta byznysu pomohlo, e jejm prvnm zkaznkem se stal antivirov gigant AVG.