Lenka Brad?ov - Vnmn spravedlnosti je odrazem d?v?ry spole?nosti v justici

JUDr. Lenka Brad?ov, Ph.D. je absolventkou Prvnick fakulty UK v Praze. V roce 1998 j ud?lil rektor UK cenu prof. JUDr. Karla Englie pro nejlep studenty spole?enskov?dnch discipln. V roce 2001 ukon?ila doktorandskho studium v oboru ve?ejn prvo. Prvnickou kariru zapo?ala ?ekatelskou prax u Okresnho sttnho zastupitelstv v Litom??icch, kam byla v roce 2001 jmenovna sttn zstupkyn. O dva roky pozd?ji ji ministr spravedlnosti jmenoval nm?stkyn Krajskho sttnho zstupce v st nad Labem.

V roce 2006 p?sobila coby stistka na Ministerstvu spravedlnosti v pozici poradkyn? ministra pro trestn prvo.

V roce 2012 jmenovna vrchn sttn zstupkyn v Praze. Vletech 2008-2013 stla v ?ele Unie sttnch

zstupc?. Za zsluhy o Unii byla v roce 2014 ocen?na zvolenm ?estnou prezidentkou Unie. Je ?lenkou rekodifika?n komise pro trestn prvo procesn a ?lenkou Rady pro mediaci a probaci. Absolvovala mnostv zahrani?nch st a pravideln? se v?nuje p?ednkov ?innosti.

Akce je pouze pro ?leny spolku a je nutn se na ni registrovat nejpozd?ji do 18. 11. 2018.