P?ednka Tamar Newberger, manelky bvalho velvyslance USA v ?R

Manelka bvalho americkho velvyslance Andrewa Schapira. Ne p?ijela smanelem do?R,m?la vUSA sp?nou kariru vIT vSillicon Valley voblasti vvoje softwaru. Byla iviceprezidentkou protuto oblast am takzkuenosti nejen technick, ale um ?eit istrategick plnovn, produktov marketing aproduktov management. Podobu pobytu v?R sezabvala podporou ?eskch en, kterzajm karira vIT.
P?ednka bude vanglickm jazyce.