P?ednka Ing. Ivana Pilnho, absolventa FEL ?VUT

Ing. Ivan Piln je absolvent ?VUT s ?ervenm diplomem. Je ?lenem Inenrsk Akademie. Kdysi byl IT odbornkem, pozd?ji se stal vce manaerem. Byl prvn ?editel Microsoft ?R, dle p?edseda p?edstavenstva ?eskho Telecomu a nsledn? podnikatel. Sou?asn? napsal 8 knek o podnikn, internetu, trninku mozku a digitln ekonomice. M rd zm?ny, a tak vstoupil do politiky. Je p?edsedou Hospod?skho vboru PSP (Poslaneck sn?movna Parlamentu). ?k o sob?, e se hlavn? sna z?stat sm sebou.