Legoroboti na Karlku

Ve spoluprci s Ing. Martinem Hlinovskm z Katedry ?dic techniky a RNDr. Danielem Pr?ou z Katedry kybernetiky FEL ?VUT jsme pro Vs p?ipravili akci b?hem n se budete moci seznmit s tm, jak funguj legoroboti, jak se vyuvaj pro vuku a tak si n?kter z nich budete moci vyzkouet. Dle Vm p?edstavme humanoida Asterixe, kter um reagovat na gesta.

Sejdeme se v 16:00 na hlavn vrtnici v budov? ?VUT na Karlov? nm?st. Po t se p?esuneme do budovy FEL (budova E) do u?ebny KNE-S109 (za vrtnic doprava, na konci chodby).